การเสด็จฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ทรงแผ่พระบารมีเป็นศรีจังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่โดย พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่มา : หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครราชสีมา, 2544

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาดบริสุทธิ์ เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรเพื่อทรงทราบทุกข์สุขจากปากคำของราษฎรเองเสมอมา ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานับแต่พุทธศักราช ๒๔๙๘ จนถึงปัจจุบัน นับกว่าสิบครั้ง ดังนี้

วันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ยังทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ทรงเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพที่ ๒ ทรงเยี่ยมกองโรงเรียนการบินทหารอากาศ ทรงสักการะพระพุทธปฏิมา ณ วัดสุทธจินดา ทอดพระเนตรกิจการของสถานีทดลองข้าวพิมาย เสวยพระกระยาหารกลางวันที่ไทรงาม ซึ่งกรมชลประทานจัดถวาย หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินที่ว่าการอำเภอพิมาย ทรงเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรปราสาทพิมาย ทอดพระเนตรโรงเรียนทอกระสอบที่ตำบลจอหอ และประทับแรมที่ค่ายสุรนารี

สถานีรถไฟนครราชสีมา

เสด็จถึงสถานีเมืองนครราชสีมา

สถานีรถไฟนครราชสีมา

ทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เสวยพระกระยาหารกลางวันที่ไทรงาม

 

14976552_932497806854381_704018380582640781_o

สถานีทดลองข้าวพิมาย

ปราสาทหินพิมาย

 

อำเภอบัวใหญ่

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๗ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมา และทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ในการเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการโรงเรียนสุรนารีวิทยาครั้งนี้ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติด้วย จากนั้นได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติทางด้านวิชาการของนักเรียนด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่ง หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมกิจการและผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยครูนครราชสีมา

%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a1

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗

ทรงประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมา

ทรงทอดพระเนตรกิจการของโรงเรียนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

วิทยาลัยครูนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทธจินดา ทรงวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี แล้วเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงเรียนบุญวัฒนา เพื่อทรงเปิดโรงเรียน ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ อยู่ที่สนามกีฬาโรงเรียนบุญวัฒนา แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสโมสรร่วมเริงชัยกองทัพภาคที่ ๒ เพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน

T0002_0007_03

ณ โรงเรียนบุญวัฒนา

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๑ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ไปทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถ วัดหน้าพระธาตุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วีดีโอส่วนพระองค์การเสด็จพระราชดำเนินวัดหน้าพระธาตุ หรือวัดตะคุ

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี มาประทับที่จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสนี้ได้ทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีด้วย

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘ เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองบิน ๑ นครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พระราชาวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ณ บริเวณเขาสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสไว พราหมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน พระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาป่าหนองเต็ง-จักราช ในท้องที่อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๘ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บุษบกเหนืออุโบสถวัดบ้านไร่ ตำบลกุตพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอาหารกลางวัน ปริสุทโธ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร นำพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ) พร้อมคณะศิษย์ รวม ๓๗ คนเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ถวายเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวกลับคืน โดยให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปจัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด โดยทำในลักษณะเดียวกับโครงการอาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%93%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s